کتاب ها

عناوین کتاب‌ها، کتابچه‌ها و طرح‌های منتشر شده استاد در این صفحه به سهولت قابل دسترسی هستند. در مواردی که
بنا بر قوانین مربوط به حقوق ناشرین امکان پذیر بوده است، متن کامل یا حداقل بخشی از متن کتاب ها به صورت الکترونیک
در دسترس قرار گرفته اند. این بخش با انتشار کتب جدید به روزرسانی می گردد.

کتاب‌های تحلیلی:

BookCover_DNemune_1390Book_DarMasirPooyaee_90Book_Maharatha_1390Book_Hadafmandi_1388Book_Andalusia_13902016-11-21_20-28-15Proposal_Portal_9210_small

Book_TarhDaBarq_90

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.