کتاب ها

عناوین کتاب‌ها، کتابچه‌ها و طرح‌های منتشر شده استاد در این صفحه به سهولت قابل دسترسی هستند. در مواردی که
بنا بر قوانین مربوط به حقوق ناشرین امکان پذیر بوده است، متن کامل یا حداقل بخشی از متن کتاب ها به صورت الکترونیک
در دسترس قرار گرفته اند. این بخش با انتشار کتب جدید به روزرسانی می گردد.

کتاب‌های تحلیلی:

BookCover_DNemune_1390Book_DarMasirPooyaee_90Book_Maharatha_1390Book_Hadafmandi_1388Book_Andalusia_13902016-11-21_20-28-15Proposal_Portal_9210_small

Book_TarhDaBarq_90

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

خانواده سالم، احیای خانواده، و جامعه خانواده محور وجه بارز کار علمی استاد را تشکیل می دهد، و سابقه ای بیش از چهل سال را در تحقیق و مشاوره رقم زده است. در نگرش ایشان، ارزش های اجتماعی از خانواده سرچشمه می گیرد و خانواده منبع رشد اخلاقی جامعه است، و حل موثر بیماری های اجتماعی با توجه به محوریت خانواده سالم امکان پذیر خواهد بود. ایشان در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره روانشناختی دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده اند. وجه مهم دیگر فعالیت علمی و تخصصی ایشان، حوزه جوانان، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی، به خصوص آموزش عالی و دانشگاهی است. امروز ایشان به عنوان مشاور ارشد رئیس دانشگاه شاهد، و نیز به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه علم و صنعت برای پیشرفت علمی بر مبنای ارتقای فضای انسانی تلاش می کنند. ایشان معتقدند که انگیزه قوی و ارتباطات سالم انسانی در میان اعضای دانشگاه، کلید تحرک علمی است و بیدار کردن انگیزه های خفته جوانان، به معنای فعال ساختن ظرفیت های نهفته دانشگاه برای تاثیرگزاری در کشور است.