سخنرانی ها

در این بخش شرحی از سخنرانی‌هایی که تا کنون در مسیر شناسایی دغدغه‌‌ها و مشکلات اجتماعی، تحلیل، و چاره‌‌جویی برای آن‌‌ها ارائه شده است. سخنرانی‌ها برای سهولت مراجعه در چند گروه دسته بندی شده‌اند. تنظیم سخنرانی‌‌ها کاربردی و نزدیک به متن زندگی است، و امید داریم که عموم افراد مطالب مورد نیاز خود را به آسانی در این مجموعه پیدا کنند.

با کلیک بر روی عناوین به شرح سخنرانی‌ها در رابطه با موضوعات مختلف دسترسی پیدا کنید.Arrow

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

خانواده سالم، احیای خانواده، و جامعه خانواده محور وجه بارز کار علمی استاد را تشکیل می دهد، و سابقه ای بیش از چهل سال را در تحقیق و مشاوره رقم زده است. در نگرش ایشان، ارزش های اجتماعی از خانواده سرچشمه می گیرد و خانواده منبع رشد اخلاقی جامعه است، و حل موثر بیماری های اجتماعی با توجه به محوریت خانواده سالم امکان پذیر خواهد بود. ایشان در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره روانشناختی دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده اند. وجه مهم دیگر فعالیت علمی و تخصصی ایشان، حوزه جوانان، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی، به خصوص آموزش عالی و دانشگاهی است. امروز ایشان به عنوان مشاور ارشد رئیس دانشگاه شاهد، و نیز به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه علم و صنعت برای پیشرفت علمی بر مبنای ارتقای فضای انسانی تلاش می کنند. ایشان معتقدند که انگیزه قوی و ارتباطات سالم انسانی در میان اعضای دانشگاه، کلید تحرک علمی است و بیدار کردن انگیزه های خفته جوانان، به معنای فعال ساختن ظرفیت های نهفته دانشگاه برای تاثیرگزاری در کشور است.